KEVE COSMETICS INSTAGRAM/FACEBOOK OLDALÁN SZERVEZETT JÁTÉKOK
ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A Játékok szervezője
A Keve Cosmetics. Facebook rajongói oldalon (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett
nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője a Gradiens Kft.
(székhely: 2074 Perbál, Levendula utca 1.) (a továbbiakban: Szervező).
A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat
a Szervező bonyolítja le (a továbbiakban: Lebonyolító).

2. Részvételi feltételek

2.1. Szervező a Játékot az Instagram vagy Facebook Rajongói oldalon meghirdetett
Instagram/Facebook hírfolyamban vagy Instagram/Facebook Stories sorozatban (a
továbbiakban: Sorozat) teszi közzé. Szervező az adott Játék időtartamáról és konkrét
feltételeiről a játékhoz kapcsolódó Instagram/Facebook-posztban tájékoztatja a Rajongói
oldal tagjait.

2.2. A Játékokra irányadó és kötelezően alkalmazandó a Facebook/Instagram Rajongói
oldalon közzétett, a Rajongói oldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek is, így
különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és
előírások.

2.3. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét
betöltött magyar állampolgár az 2.9 pontban meghatározott személyek körébe nem eső,
cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki
· a Szervező által közzétett Sorozatban meghirdetett kérdésekre helyesen válaszol, továbbá
· hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a Játékban való részvétellel a
Facebookra vagy Instagramra történt regisztrációja során rendelkezésre bocsátott adatait
(teljes név, Facebook vagy Instagram ID, profilkép) majd később – nyertesség esetén –
szükséges adatait (lakcím, telefonszám, e-mail cím, valamint a Játékos által benyújtott
Pályázat tartalma (hozzászólás) az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és a részvétellel
a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja (a
továbbiakban együtt: Pályázat).

2.4. Egy Játékos egy adott Játékban kizárólag 1 db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve,
ha a Szervező az adott Sorozatban ettől eltérően rendelkezik).

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Sorozatban leírt
alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra,
míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós
adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok
saját maguk által regisztrált Instagram vagy Facebook profillal küldenek be az adott Játékba.
Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram vagy Facebook profilt,
illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook/Instagram
profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve
Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de
nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati
leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. A Szervező, illetve Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősséget kizárnak.

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem
felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost indoklás nélkül az adott
Játékból kizárhatja.

2.9. A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék
szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.10. Az adott Játékból vagy Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra
kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes
személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook vagy Instagram profillal vesznek részt,
azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.
Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon
történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése
érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit
egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi
játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a
Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen
pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok
kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek
és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.11. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek
különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális
tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő
szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől
idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii)
reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői
jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő
esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben
személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal
kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan
a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a
Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos
Pályázatát az Instagram vagy Facebook Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott
Játékból vagy Játékokból kizárja.

3. Nyertesek meghatározása

3.1. Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül a
véletlenség elve alapján sorsolással, a commentpicker.com alkalmazás segítségével
választja ki a nyertes Pályázatot. A játék időtartama minden játék esetén meghatározásra
kerül a kiírásban.

3.2. A Szervező a sorsoláson tartaléknyertes Pályázatot sorsol, akik a sorsolás sorrendjében
válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertesek, vagy a sorrendben
előttük lévő tartaléknyertesek a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján nem válnak
jogosulttá a nyereményre.

4. Nyeremények, Nyertesek Értesítése, Nyeremények Átadása

4.1. Szervező az adott Játék nyereményét a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott
Instagram vagy Facebook posztban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény). Szervező
fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Facebook vagy
Instagram Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket,
valamint a Játékszabályzat tartalmát megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel
egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy
adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult.

4.3. Szervező a Nyeremények nyerteseit (tartaléknyerteseit) legkésőbb az adott sorsolást,
illetve nyertes meghatározását követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti az Instagram vagy
Facebook Rajongói oldalon lévő Játék posztjánál beküldött Pályázata alatt (a nyertes
(tartaléknyertes) teljes neve kerül megjelenítésre), amelyhez valamennyi Játékos az adott
Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes
Játékos az Instagram vagy Facebook Rajongói oldalnak küldött Instagram DM üzenetben
köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést,
valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név,
magyarországi lakcím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti
határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez
szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és
Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki.

4.4. A Nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által
az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címére. Szervező a Nyeremény
kézbesítését egyszer kísérli meg, az adott sorsolástól/nyertes meghatározásától számított
60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a
Nyeremény átvételére a Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben,
valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A
Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

4.5. Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő
Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán
vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak
vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen
Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően
a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges nyereményadó-fizetési kötelezettséget a Szervező
viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén
kívül további kötelezettség nem terheli. A Játék lebonyolításával járó költségeket, valamint a
Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen
felmerülő költségek a Játékost terhelik.

6.Adatvédelem

6.1. A jelen Játékban történő részvétel és a kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok,
akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

6.1.1. Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes adataikat
(teljes név, e-mail cím, Instagram vagy Facebook ID, nyertesség esetén lakcím,
telefonszám) kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt
kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

6.1.2. nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül,
kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan az Instagram vagy Facebook Rajongói oldalon
nyilvánosságra hozza;

6.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését.

6.2. A megadott adatok kezelője a Gradiens Kft., mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a
Szervező, mint Lebonyolító végzi. A Szervező a Játékos által rendelkezésre bocsátott
adatokat 30 naptári napig tárolja.

(6.3. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek – megtartásával
történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az
alábbi címeken: https://gradienskft.com/adatvedelmi-szabalyzat/ címen, illetve
gradiens@gradienskft.com e-mail cíemn. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai
kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által
meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az
adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve
jogosult bírósághoz fordulni.

6.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

7.Vegyes rendelkezések

7.1. A Játékosok a Játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek
fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

7.2. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós
adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – szervező érdekkörén kívül eső –
elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért szervező,
illetve lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.3. Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében
minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a
nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a
nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől vagy
Lebonyolítótól nem követelheti.

7.4. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com
weboldalt, a www.instagram.com Instagram Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető
szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,
meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Facebook vagy Instagram rajongói oldalt, illetve
szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves
rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb.
Illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

7.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook vagy
Instagram profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja az adott Játékból vagy Játékokból.

7.6. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok
elvesztéséért a Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.7. Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét az Instagram vagy Facebook
Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a
honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve
megszüntesse.

7.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram ill. Facebook által, illetve
semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak az Instagramhoz ill Facebookhoz. Az
adatszolgáltatás nem az Instagram ill. Facebook részére, hanem a Szervező részére
történik.

7.9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel
azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Facebook vagy Instagram Rajongói oldalon.

7.10. Ezt a nyereményjátékot az Instagram és a Facebook semmilyen formában nem
támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

7.11. A jelen játék promóciós játéknak minősül, nem terjed ki rá a szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991. év XXXIV. szóló törvény hatálya.

ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RÉSZLETES SZABÁLYOK ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK

Az adatok kezelését a Szervező végzi (Gradiens Kft. (székhely: 2074 Perbál, Levendula
utca 1.). A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelést a Szervező weboldalán
szereplő Adatvédelmi tájékoztató szabályozza.
Az adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel és az ezzel összefüggő kommunikáció
lebonyolítása.
A kezelt személyes adatok köre: teljes név, e-mail cím, Facebook vagy Instagram ID,
nyertesség esetén lakcím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a promóciós játékhoz kapcsolódó adatkezelés időtartama a játék
lebonyolításáig (adatkezelési cél eléréséig) tart.
A kezelt adatok elektronikus adatbázisban kerülnek rögzítésre. A kezelt adatokat a Gradiens
Kft., mint adatkezelő, valamint HD Agency Kft., mint adatfeldolgozó munkavállalói ismerhetik
meg. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek
hozzá. Mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó minden szükséges lépést megtesz, hogy
biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ennek keretében megteszik mindazokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az
adatkezelő és adatfeldolgozó informatikai rendszere és hálózata megfelelően védett a
számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas
védelem, tűzfal, szerver biztonsági eljárásokkal gondoskodik. A különböző
nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő
technikai megoldásokat biztosítanak, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha
azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők. Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és sérülés,
valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen
védettek, illetve üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek, az adatokról biztonsági
mentés készül. Az adatok kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében és során kerülnek
kezelésre, nem kerülnek továbbításra, és a Játék lebonyolítását követően haladéktalanul
törlésre kerülnek.

A részt vevő/érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
a) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről:Az érintett
kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről,
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő
köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon
belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben a tájékoztatás 10 000 Ft költségtérítés ellenében igényelhető. Az érintett
tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A
tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a
felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás
lehetőségéről. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.
Mindez azt jelenti, hogy Ön bármikor tájékoztatást igényelhet arról, hogy az adatkezelő
milyen alapon kezeli az Ön személyes adatait, és az adatkezelő az Ön kérdésére írásban,
25 munkanapon belül köteles válaszolni.
b) kérheti a személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel
meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a
személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön azt észleli, hogy az adatai nem helyesek, és ezt jelzi az
adatkezelő részére, akkor azt az adatkezelő kijavítja, és ezt követően az Ön által jelzett
helyes adatokat alkalmazza.
c) kérheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását:a személyes adatot törölni kell, ha
(i) kezelése jogellenes; (ii) az érintett kéri; (iii) az hiányos vagy téves- és ez az állapot
jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt; (v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Ezt azt jelenti, hogy Ön bármikor kérheti az adatainak a törlését (Játékból való kizárását),
ilyen kérését az gradiens@gradienskft.com vagy az adatkezelő postai címére megküldött
írásos nyilatkozattal telefonszámon jelezheti.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25
munkanapon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem
elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az
adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.
d) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok
kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; valamint ha a személyes
adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést
hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett
tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére
a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni
a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével
nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 munkanapon belül bírósághoz
fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó
utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül,
illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok
feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra
hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem
vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a
tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint
dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat
az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adattovábbítási nyilvántartás: Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének
ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat. Az adatok ezen nyilvántartásban történő megőrzésére irányuló kötelezettség
időtartamát jogszabály korlátozhatja, azonban személyes adatok esetében ez öt évnél,
különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem lehet.
Kártérítés és sérelemdíj: Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy
az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt
megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az
érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel
az Adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az
adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét
az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és
nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi
jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06-1-391-1400.
Telefax: 06-1-391-1410.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2023.02.02.
Gradiens Kft.
Szervező